دکتر  طاهره کاظمی ابیازنی

رئیس اداره نظارت وارزیابی داروهای اعتیاد آور

 

شرح وظایف:

  • درخواست دارو براساس موجودی انبار ,داروهای مصرف شده وصلاح وصرفه دانشگاه از شرکتهای پخش دارویی
  • نظارت وثبت داروهای خریداری شده از شرکتهای دارویی ( فاکتورهای خر ید دارو )
  • نظارت برموجودی ومصرفی وکنترل روزانه (موجودی ) انبارداروهای اعتیاد آور
  • نظارت بر مراحل توزیع داروهای اعتیادآور به مراکز درمان سوءمصرف مواد ( بررسی سامانه آیداتیس ( ثبت داروی , بررسی موجودی ومصرفی 
  • نظارت بر مراحل توزیع داروهای اعتیادآور به بیماران صعب العلاج ( بررسی مدارک ومستندات ارائه شده توسط بیمار)
  • نظارت بر توزیع داروهای اعتیادآور به بیمارستانها ومراکز جراحی محدود تحت پوشش  بررسی سامانه (HIX)
  • نظارت بر  مراحل کمک هزینه  ومساعدت به بیمارا ن خاص وصعب العلاج  ( با توجه به شیوه نامه ارسالی وفارماکوپه دارویی سازمان غذاودارو ) بررسی مدارک , مستندات وپیش فاکتور ارائه شده توسط بیماران
  • بررسی اسنادکمک هزینه به بیماران صعب العلاج ونقص ایمنی مادرزادی ارسالی از داروخانه های طرف قرارداد ؛ ارسال به واحدمالی جهت تسویه هزینه

 

فرایند تحویل داروی مخدر به مراکز درمانی

1- مراجعه نماینده بیمارستان یا مسئول فنی داروخانه به اداره مواد اعتیاد آور 
2- بررسی نسخ و دفاتر بیمارستان و پوکه های داروی معرفی و درخواست دارویی بیمارستان توسط کارشناس مربوطه 
3- صدور فاکتور با توجه به موجودی دارو در انبار و موجودی داروخانه بیمارستان
 4-
تحویل دارو 

 

فرایند تحویل داروی مخدر به بیماران سرطانی یا صعب العلاج

الف) مراحل تحویل داروبه بیماران سرطانی
1-       تحویل مدارک به شرح ذیل توسط بیمار یا اقوام درجه یک بیمار :
1-1-
اصل برگه پاتولوژی یا نتیجه بیوپسی سی تی اسکن MRI که دال بربیماری باشد
2-1-
گواهی پزشک مبنی بر بیماری
3-1-
نسخه پزشک (نوع دارو - دوز مصرفی - تعداد مصرف دارو در یک ماه - مهر  امضا کامل پزشک
4-1- اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمار وکارت ملی
 5 -1-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت دارو با ذکر کامل مشخصات گیرنده دارو - آدرس کامل منزل بیمار - شماره تلفن و امضا 
2- بررسی مدارک اخذ شده و آدرس سکونت بیمار توسط کارشناس مربوطه
3-
در صورت تکمیل بودن مدارک با صدور فاکتور تحویل دارو به بیمار یا همراه در نوبت بعدی اصل شناسنامه، فاکتور فروش قبلی و تحویل دادن پوکه های آمپول و قرص و نسخه جدید
4-
در صورت هر گونه اشکال در مدارک پزشکی بیمار، ارجاع پرونده بیمار به کمیسیون پزشکی 
5- در صورت موافقت کمیسیون پزشکی، تحویل دارو به بیمار
6-
در صورت عدم موافقت کمیسیون پزشکی، عدم دارو به بیمار
 
ب) بیماران صعب العلاج
1- اخذ نامه از پزشک معالج
2-ارائه نامه پزشک به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
3-بررسی توسط کمیسیون پزشکی
4- صدور فاکتور و ارائه دارو در صورت تائید کمیسیون 

 

فرایند تحویل داروی مخدر به مراکز ترک اعتیاد
1- مراجعه مسئول فنی مرکز
2-
بررسی سامانه آیداتیس مراکز ( ثبت داروی تحویلی به مراجعین توسط مسئول فنی  در سامانه آیداتیس) و بررسی  بیلسترهای قرص های مصرفی وشیشه های شربت  با فاکتورداروی تحویلی ( بررسی شماره ساخت وتاریخ انقضاء)
3- صدور فاکتور با توجه به سهمیه تعیین شده  توسط معاونت درمان دانشگاه و موجودی دارو در انبار 
4- تحویل

 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings