دکتر  فروغ قدس

رئیس اداره ثبت و صدور پروانه شرکت های داروئی

شرح وظایف:

  • صدور مجوز  شرکتهای دارویی (بررسی مدارک دریافتی و ارسال پرونده به سازمان غذا و دارو )
  • صدور پروانه مسئول فنی شرکتهای دارویی(بررسی مدارک دریافتی و ارسال پرونده به سازمان غذا و دارو )
  • تمدید پروانه مسئول فنی شرکتهای دارویی(بررسی مدارک دریافتی و ارسال پرونده به سازمان غذا و دارو )
  • کارشناسی درخواست دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه های تحقیقاتی و آموزشی
  • صدور مجوز ترخیص داروهای پستی و مسافرتی
  • صدور مجوز ترخیص مواد اولیه  شرکت های دارویی

 

 

Template settings