رئوس اهم فعالیت های مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا ودارو

 1.   آنجام آزمون های فیزیکوشیمیایی،میکروب شناسی و سم شناسی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی تولید داخل یا وارداتی نمونه برداری شده از سطح عرضه یا کارخانجات به منظور مطابقت با قوانین ملی و فرمول ساخت،بررسی تقلبات و وجود آلاینده ها بیش از حد مجاز
 2. آنجام آزمون های فیزیکوشیمیایی بر روی داروهای نمونه برداری شده از سطح عرضه یا کارخانجات به منظور مطابقت ضوابط سازمان غذا و دارو و فرمول ساخت
 3.   آموزش و ارائه مشاوره به مسئولین فنی کارخانجات و کارگاهها به منظور افزایش توانایی در جهت کنترل کیفی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 4.   آموزش و مشاوره به کارشناسان اداره نظارت و شبکه ها جهت نمونه برداری ،ارسال نمونه و درخواست آزمون مطابق قوانین ملی
 5. تشکیل کمیته کارشناسی هماهنگی ،برنامه ریزی و اجرایی آزمایشگاه همکار و مجاز معاونت  غذا و دارو و ارسال مدارک درخواست های تایید شده به دبیرخانه آزمایشگاه های همکار و مجاز جهت صدور  موافقت اصولی و پروانه ‌های بهره‌برداری و مسئول فنی همچنین نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت متناسب با عملکرد
 6.    انجام بازرسی‌های کارشناسی از آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت واحد های تولیدی
 7. همکاری در طرحهای تحقیقاتی ،پژوهشی و اجرایی در قالب تفاهم نامه با سایر معاونت های دانشگاه یا سازمان غذا و دارو
 8.     برگزاری دوره و کارگاه  آموزشی جهت  کارشناسان آزمایشگاه ،مسئولین فنی ،دانشجویان مراکز آموزشی و پژوهشی کارشناسان شبکه ها به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان درکیفیت تولید و کنترل فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی
 9.  راه اندازی روشهای کنترلی آزمایشگاهی برای فراوردهای حاصل از تکنولوژی نوین در حوزه های مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی
 10. . مشارکت دربررسی مستندات و ارزیابی آزمایشگاه واحد تولیدی دارای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(HACCP - ISO۲۲۰۰۰به استناد دستورالعمل اجرایی کمیته کشوری)
 11.  مشارکت دردرجه بندی واحدهای تولیدی تحت پوشش با استفاده از معیارهای کمی PRPs ) برنامه های پیش نیازی) براساس بازرسی از آزمایشگاه واحدهای تولیدی تحت پوشش
 12. مشارکت دربازدید از واحدهای تولیدی متقاضی درج لوگوی گواهی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی روی برچسب محصول
 13.  کنترل محصولهای غنی شده جهت پایش برنامه غنی سازی در سطح کشور

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings