مدیریت آزمایشگاه کنترل :

سرکار خانم مهندس فریبا ابراهیمی

کارشناس ارشد سم شناسی - دارو شناسی


فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings