واحد نظارت بر شرکتهای پخش سراسری و فوریتی دارویی

 

 واحد نظارت بر شرکتهای  پخش سراسری و فوریتی دارویی 

 معرفی واحد:

این واحد پس از تفویض اختیار از سوی معاونت دارویی سازمان غذا و دارو از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است و نظارت و پایش دقیق خرید داروخانه‏ها از شرکتهای پخش و جلوگیری از به هدر رفتن منابع  و کاهش ذخیره دارو و مواد اولیه در شرایط حساس کنونی از طریق کنترل مصرف بی رویه دارو ،جلوگیری از ایجاد اغتشاش در زنجیره تامین دارو واصلاح نظام دارویی در هر یک از حلقه‏ های زنجیره تامین داروهای مورد نیاز مردم ،تلاش در جهت ایجاد یک زنجیره توانمند مسئولیت‏ پذیر و نظارت بر عملکرد شرکتهای پخش به منظور تحکیم مبانی قانونی مربوط به توزیع وعرضه دارو ،کارشناسی محل معرفی شده جهت انبار و صدور پروانه مسئول فنی شعب استانی راعهده دارمی‏باشد.انجام بازدید های ادواری و ارزشیابی از شرکتهای پخش و فوریتی و تک نسخه ای ، انجام مانور مشترک با سایر دانشگاهها و سازمان غذا و دارو هم چنین واحد فنی و نظارت داروخانه ها. پروانه مسئول فنی شعب استانی و ارسال نامه های سهمیه بندی داروهای کمیاب از سوی سازمان غذا و دارو به شرکتهای پخش ، بررسی و صدور مجوز جهت شرکتهای دارویی مجاز شرکت کننده در کنگره ها و انجام بازرسی از غرفه های دارویی در روز کنگره و صدور مجوز دریافت دارو از شرکتهای پخش برای داروهای  مصرفی و اتاق عمل و ترالی های اورژانس مراکز جراحی محدود و کلینیکها و دمانگاهها 

Template settings