بخش تضمین کیفیت(QA)

بخش تضمین کیفیت (QA) آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

تضمین کیفیت به معنای تمامی تلاش ها و امکانات یک مجموعه (در این جا همه ی امکانات شامل نیروی انسانی، فضا، ابزار و تجهیزات، مواد، معرف ها، امور مالی، مستندسازی، ایمنی، بهداشت و در آزمایشگاه)، برای بهبود کارائی یا ظرفیت ارائه خدمات و اثربخشی در واحد مربوطه است. واحد تضمین کیفیت می باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و بازبینی (کنترل) را بصورت دقیق اجرا نماید. بررسی خطاها، بصورت سیستماتیک و غیر فردی می باید انجام شود و کارمندان ترغیب گردند که خطاها را ردیابی و ثبت نمایند. لازم است ارزش ها و محدوده های تشخیصی و طبیعی، صحت و دقت و خطی بودن، حساسیت، ویژگی روش های مورد استفاده موجود در آزمایشگاه، بصورت تعریف شده و کتبی تهیه شده و در دسترس باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings