• 1401/06/23 - 14:46
  • - تعداد بازدید: 144
  • - تعداد بازدید کنندگان: 133
  • Study time: 1 دقیقه
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی100پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 100پرونده ، روز سه شنبه 22شهریورماه ۱۴۰۱در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

5311.mp3 یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی100پرونده

 

در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:
یازدهمین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی100پرونده

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران  یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 100پرونده ،  روز سه شنبه 22شهریورماه ۱۴۰۱در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۱ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، نماینده صنعت،  نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی 84پرونده، شامل 6فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه بهره برداری، 66 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت  و همچنین تعداد12فقره پرونده متفرقه  و پرونده های آرایشی و بهداشتی16 پرونده، شامل3فقره پروانه مسئول فنی،13فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت، جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 5311
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings