دکتر افشین وهابزاده

سرپرست مرکز رشد و نوآوری قمر غذا و دارو

 

شرح وظایف:

_ اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه، آیین نامه های مصوب و مصوبه های شورای مرکز رشد قمر و هیات امنا

_ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه به شورای مرکز رشد

_ نظارت بر عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده

_ ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناور

_ عقد قرارداد به نمایندگی از طرف مرکز رشد قمر با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

_ ارائه گزارش عملکرد سالیانه به شورای مرکز رشد قمر و مرکز رشد دانشگاه

_ تهیه تراز مالی سالیانه مرکز رشد قمر

_ نظارت بر برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت واحدهای فناور

 

خانم لیلا چراغعلئی

مسوول دفتر مرکز رشد و نوآوری قمر غذا و دارو

 

شرح وظایف:

_ پاسخ گویی اولیه حضوری و تلفنی به مراجعین و واحدهای اولیه فناور

_ راهنمایی به واحدهای فناور جهت مراجعه به کارشناس یا رییس مرکز

_ همکاری با کارشناسان دربازدید و نظارت بر عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد قمر

_ همکاری در برگزاری دوره های توانمندسازی واحدهای فناور

_ کمک به تهیه و ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد قمر

_ کمک به تهیه پوستر و پمفلت های آموزشی

 

مهندس علی فرح زاد

کارشناس مرکز رشد و نوآوری قمر غذا و دارو

 

شرح وظایف:

_ همکاری در اداره امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه، آیین نامه های مصوب و مصوبه های شورای مرکز رشد و هیات امنا

_ راهنمایی به واحدهای فناور جهت چگونگی ثبت ایده ها در سیستم مرکز رشد

_ کارشناسی، بازدید و نظارت بر عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد قمر

_ همکاری و ارائه طریق به منظور ارتقا و توسعه واحدهای فناور

_ کمک به تهیه و ارائه گزارش عملکرد مرکز رشد قمر

_ همکاری در تهیه تراز مالی سالیانه مرکز رشد

_ تهیه پوستر و پمفلت های آموزش

_ برنامه ریزی و برگزاری دوره های منتورینگ و آموزشی جهت واحدهای فناور

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings