نام و نام خانوادگی(خانم دکتر آزاده رئیس دانا)

پست سازمانی (رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 • راهبری فرایندها و نظارت بر انجام بهینه امور
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان

 

نام و نام خانوادگی(آقای دکتر علی قائمی نیا)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بررسی پرونده فرآورده های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذای ویژه
 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

نام و نام خانوادگی(خانم دکتر رها ناظری)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بررسی پرونده فراورده های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذای ویژه
 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

 

 

نام و نام خانوادگی(خانم دکتر فاطمه ندایی)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بررسی پرونده فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذای ویژه
 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم دکتر زینب اصغری)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بررسی پرونده فراورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذای ویژه
 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم دکتر نسترن اویسی)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بررسی پرونده فراورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذای ویژه
 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم مهندس حدیثه ذوالفقاری)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم مهندس فائزه حسین زاده راد)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش
 • انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

 

نام و نام خانوادگی(خانم مهندس سمیرا برات وند)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت  

 

نام و نام خانوادگی(خانم مهندس سیّده فاطمه بنوفاطمه)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش

انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم مهندس نازنین نادری)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

 

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش
 • انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(آقای مهندس رسول اسفندیار)

پست سازمانی (کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

شرح وظایف: کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • بازرسی از واحدهای تولیدی
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • شرکت در فعالیت های آموزشی مرتبط
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • پاسخگویی به مراجعان
 • بازرسی از سایر مراکز مرتبط
 • بازرسی از واحدهای پخش
 • انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

نام و نام خانوادگی(خانم ناهید خسروی)

پست سازمانی (مسئول دفتر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل)

شرح وظایف: مسئول دفتر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 • پاسخگویی به مراجعان
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • انجام مکاتبات اداری مرتبط
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • انجام سایر امور بنابر صلاحدید مدیریت

 

Template settings