اسامی کارشناسان آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

مدیریت/گروه/بخش

نام و نام خانوادگی

ردیف

مدیر آزمایشگاه

فریبا ابراهیمی

1

معلون آزمایشگاه

مسئول بخش سم شناسی

فیروزه نظری

2

مسئول بخش شیمی مواد غذایی

معصومه میرزازاده

3

مسئول بخش میکروب شماسی

پیمان غلام نژاد

4

مسئول بخش آرایشی، بهداشتی و بسته بندی

نسرین علیایی کیوج

5

مسئول آزمایشگاه دارو

مریم پاروئی

6

کارشناس مسئول آزمایشگاه

ایران رحمی زاد

7

کارشناس بخش میکروب شناسی

هلنا دوائی فر

8

کارشناس مسئول آزمایشگاه

فرحناز کشوری فرد

9

کارشناس مسئول آزمایشگاه

انسی ابراهیمی ثانی

10

کارشناس بخش دارو

انسیه گرجی

11

کارشناس بخش سم شناسی

نیلوفر حبیب زاده

12

کارشناس بخش میکروب شناسی

ناهید میری

13

کارشناس بخش میکروب شناسی

حمیرا رهبر آراسته

14

کارشناس بخش شیمی مواد غذایی

الهام عطایی

15

کارشناس مسئول آزمایشگاه

محمد رضا شیرمحمدی

16

کارشناس بخش میکروب شناسی

حکیمه قانون نیریزی

17

کارشناس بخش شیمی مواد غذایی

جاثیه جهانی

18

کارشناس بخش سم شناسی

الهه سادات علوی رضوی راوری

19

کارشناس بخش دارو

طناز زبردست

20

کارشناس بخش شیمی مواد غذایی

سارا بنی خادمی

21

کارشناس بخش آرایشی، بهداشتی و بسته بندی

غزل لعل نور

22

کارشناس بخش سم شناسی

بهناز شفیع

23

کارشناس بخش سم شناسی

آیلین آقازاده

24

کارشناس بخش سم شناسی

الهه فلاحتی

25

پذیرش نمونه

راحله خلیلی

26

کارشناس بخش شیمی مواد غذایی

مهشید اصغری

27

کارشناس بخش سم شناسی

علیرضا نظامی

28

کارشناس بخش آرایشی، بهداشتی و بسته بندی

اکبر عباسپور

29

مسئول دفتر

حنیفه ایری

30

کارشناس بخش میکروب شناسی

عزیز مراد معطری

31

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings