• 1403/04/12 - 11:47
  • - تعداد بازدید: 106
  • - تعداد بازدید کنندگان: 79
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد:

کمیسیون فنی و قانونی

ششمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در 12 تیر ماه سال 1403 برگزار شد.

335472.mp3 کمیسیون فنی و قانونی

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود مواد اولیه و فرآیند شده      مواد غذایی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور اعضاء محل معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.

پرونده های غذایی ، آشامیدنی :

در این کمیسیون تعداد  24  مورد پرونده، شامل 4  فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری ، 15 فقره پرونده صدور پروانه ساخت ( 27 مورد پروانه ساخت )، همچنین 5 فقره پرونده متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

پرونده های آرایشی و بهداشتی:

در این کمیسیون تعداد 10 مورد پرونده، شامل 8 فقره پرونده صدور و تمدید  پروانه مسئول فنی ، 2 فقره پرونده صدور پروانه ساخت ( 9 پروانه ساخت ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

  • گروه اخبار : اخبار معاونت غذا و دارو
  • کد خبر : 335472
:
کلیدواژه ها
محمد اژدری
خبرنگار

محمد اژدری

تصاویر

Template settings