• 1401/04/18 - 10:15
  • - تعداد بازدید: 170
  • - تعداد بازدید کنندگان: 144
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
معاونت غذا و دارو

ایجاد بستری جهت افزایش کارآفرینی و تحقق دستاوردهای نوین فناورانه، تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور را در دستور کار خود قرار داد و مرکز رشد و نوآوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به منظور ایجاد بستری جهت افزایش کارآفرینی و تحقق دستاوردهای نوین فناورانه، تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور را در دستور کار خود قرار داد

3104.mp3 ایجاد بستری جهت افزایش کارآفرینی و تحقق دستاوردهای نوین فناورانه، تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور را در دستور کار خود قرار داد و مرکز رشد و نوآوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به منظور ایجاد بستری جهت افزایش کارآفرینی و تحقق دستاوردهای نوین فناورانه، تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور را در دستور کار خود قرار داد و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در بهمن ماه 1396 افتتاح گردید و در تاریخ 29/02/1401 با عنایت به مصوبه شماره 2740/105/د/1400 مورخ 31/03/1400 کمیته فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، مرکز رشد و نوآوری(قمر) معاونت غذاودارو و مجموعه مدد رسما افتتاح گردید.

  • Newsgroup : اخبار معاونت غذا و دارو
  • News code : 3104
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings