معاونت غذا و دارو- نتایج آراء و کمیسیون ها
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران کمیسیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/15 | 
سال ۱۳۹۹

کمیسیون مدیریت دارو ۲۹ تیر ۹۹
کمیسیون مدیریت غذا ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ۲۴ تیر۹۹
کمیسیون مدیریت غذا ۳ تیر ۹۹
کمیسیون دارو خرداد ۹۹

کمیسیون مدیریت دارو ۲۸ اردیبهشت ۹۹
کمیسیون مدیریت غذا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹
کمیسیون دارو مورخ ۳۱ فروردین

سال ۱۳۹۸
کمیسیون دارو مورخ ۲۱ اسفند ماه ۹۸

کمیسیون مدیریت غذا ۲۰ اسفند ۹۸
کمیسیون مدیریت دارو مورخ ۲۹ بهمن ماه ۹۸
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۲۰ یهمن ۹۸
کمیسیون مدیریت دارو ۲۹ دی ماه ۹۸
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۲۴ دی ماه ۹۸
کمیسیون مدیریت دارو ۲۴ آذر ماه ۹۸
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۲۷ آذر ۹۸
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ۵ آذماه ۹۸
کمیسیون مدیریت دارو - آبان ماه ۱۳۹۸
دهمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی ۳۸ پرونده در ۱۴ آبانماه سال ۹۸
کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها مورخ ۲۸ مهرماه ۹۸
نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی۷۶پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران (۲۳ مهر)
هشتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی ۵۸ پرونده در ۲ مهرماه سال ۹۸ برگزار شد

کمیسیون مدیریت دارو - ۳۱ شهریور ماه
هفتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی ۴۴ پرونده در ۱۲ شهریورماه سال ۹۸ برگزار شد
کمیسیون مدیریت دارو - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی۴۹پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران ۲۲ مرداد
پنجمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی (۱مرداد)
کمیسیون مدیریت دارو - ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - ۴ تیرماه ۱۳۹۸
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.43017.86117.fa
برگشت به اصل مطلب