معاونت غذا و دارو- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
اهم فعالیتهای اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
۱- پایش و ارزیابی ادواری بر کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی تحت پوشش.
۲- پایش و ارزیابی ادواری بر کارخانه های تولید داروهای سنتی تحت پوشش.
۳-  پایش و ارزیابی ادواری بر کارخانه های تولید فرآورده های شیر خشک وغذایکودک، فرآورده های متابولیک و غذاهای ویژه تحت پوشش.
۴- پایش و ارزیابی ادواری بر کارخانه های تولید فرآورده های مکمل تحت پوشش.
۵-  ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل و فراورده های طبیعی و سنتی برای جلوگیری از فروش دارو و فرآورده های غیر مجاز و قاچاق.
۶- نظارت بر امحا فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های متابولیک و غذاهای ویژه، اقلام ضایعاتی، مکشوفه و تقلبی و جمع آوری فرآورده های فراخوانده شده.
۷- پایش و ارزیابی ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک.
۸- مشارکت در انجام نمونه برداری به منظور کنترل در سطح بازار (طرح PMQC)

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.33310.56178.fa
برگشت به اصل مطلب