معاونت غذا و دارو- روابط عمومی
روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/29 | 

شماره تماس روابط عمومی: ۸۸۷۷۹۱۱۸ داخلی ۱۰۲
Emails: iran.ravabetomoomi@mail.ir
iran.ravabetomoomi@gmail.com
iran.ravabetomoomi@yahoo.com

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.32798.54862.fa
برگشت به اصل مطلب