معاونت غذا و دارو- اخبار
سازمان غذا و دارو بخشنامه الزام شناسه گذاری ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 


بخشنامه الزام شناسه گذاری ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکیپیوست خبر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.92526.fa
برگشت به اصل مطلب