معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران هفتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی44پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/13 | 


هفتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی44پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران  هتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 44پرونده، سه شنبه12 شهریور ماه98 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
در  هفتمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تعداد44پرونده، شامل6فقره پرونده مسئول فنی ،6فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری23فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل81عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین تعداد9فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر علیرضا حبیبی مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، مهندس فریبا ابراهیمی مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی،آشامیدنی آرایشی بهداشتی، دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، ،مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، دکتر فرزاد شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه ایران و مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران تشکیل گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.89142.fa
برگشت به اصل مطلب