معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی49پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/23 | 


ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی49پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 49پرونده، سه شنبه 22 مرداد ماه98 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
در  ششمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تعداد49پرونده، شامل4فقره پرونده مسئول فنی ،10فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری25فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل45عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین تعداد10فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر ناهید آریائیان مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، مهندس فریبا ابراهیمی مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی،آشامیدنی آرایشی بهداشتی، دکتر حبیبی معاون مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ، دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، ،مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران تشکیل گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.88060.fa
برگشت به اصل مطلب