معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران توقیف و امحا ء حجم بالایی از مواد اولیه تاریخ گذشته آرایشی و بهداشتی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۳ | 


توقیف و امحا
ء حجم بالایی از مواد اولیه تاریخ گذشته آرایشی و بهداشتی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران-  طی بازرسی بعمل آمده توسط بازرسین اداره اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ،حجم زیادی از مواد اولیه تاریخ گذشته  آرایشی و بهداشتی در محل کارخانه توقیف و در روز سه شنبه15 مرداد ماه سال جاری امحا گردید.
در بازرسی به عمل آمده  روز  توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از محل انبار یکی از کارخانجات تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران،  حجم زیادی از مواد اولیه تاریخ گذشته در محل کارخانه توقیف و با توجه به رای کمیته فنی و قانونی اقلام فوق الذکر با وزن تقریبی 75/5188 کیلوگرم مورخ 15/05/98 در محل کارخانه از قابلیت مصرف خارج و جهت امحا نهایی به سازمان مدیریت پسماند منتقل گردید .
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.88029.fa
برگشت به اصل مطلب