معاونت غذا و دارو- دستورالعمل های مربوط به ترخیص
دستورالعمل های مربوط به ترخیص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

* دستورالعمل اجرایی صدور مجوز ورود(گشایش) وترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

* دستورالعمل اجرایی صدور مجوز ورود(گشایش) وترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

* حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

* ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،صدور و تمدید پروانه مسئولین فنی شرکتهای واردکننده محصولات فرآَیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

* ضابطه ویژگیهای کیفی و سلامت برنج برای واردات

- دستورالعمل و ضابطه انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

* دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود

* دستورالعمل نحوه بررسی و تأیید گواهی بهداشت محصولات فرآیند شده و مواد اولیه غذایی و آشامیدنی وارداتی

* دستورالعمل تفویض اختیار مواد اولیه وارداتی به مسئولین فنی

         - پیوستها

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.20694.48483.fa
برگشت به اصل مطلب