معاونت غذا و دارو- معرفی مدیریت
معرفی مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مدیریت آزمایشگاه کنترل :

سرکار خانم مهندس فریبا ابراهیمی

کارشناس ارشد سم شناسی - دارو شناسی

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17729.48353.fa
برگشت به اصل مطلب