معاونت غذا و دارو- معرفی مدیریت
معرفی مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 


مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور :
سرکار خانم دکتر نوشین احمدی
فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تحصیلی : داروسازی
مقطع تحصیلی : دکترا

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17728.43874.fa
برگشت به اصل مطلب