معاونت غذا و دارو- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

هدف اصلی این مدیریت ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی دارویی میباشد این مهم با نظارت بر توزیع و عرضه داروها و مکمل های دارویی در تمامی سطوح زنجیره عرضه تا تحویل به مصرف کننده صورت میپذیرد. در راستای انجام ماموریتهای سازمانی خود، مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای شش واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه مینمایند:

۱-واحد امور داروخانه ها
۲-واحد فنی و نظارت
۳-واحد نظارت بر داروهای اعتیادآور
۴-واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی
۵-واحد نظارت بر شرکت های پخش سراسری و فوریتی دارو

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.15362.43227.fa
برگشت به اصل مطلب