معاونت غذا و دارو- نتایج آراء و کمیسیون ها
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران کمیسیون 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 5 آذماه 98
کمیسیون مدیریت دارو - آبان ماه 1398
دهمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 38 پرونده در 14 آبانماه سال 98
کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها مورخ 28 مهرماه 98
نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی76پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران (23 مهر)
هشتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 58 پرونده در 2 مهرماه سال 98 برگزار شد

کمیسیون مدیریت دارو - 31 شهریور ماه
هفتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 44 پرونده در 12 شهریورماه سال 98 برگزار شد
کمیسیون مدیریت دارو - 27 مرداد 1398
ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی49پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران 22 مرداد
پنجمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی (1مرداد)
کمیسیون مدیریت دارو - 30 تیرماه 1398
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - 4 تیرماه 1398
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.43017.86117.fa
برگشت به اصل مطلب