دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذایی
  • مدیریت دارویی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • مدیریت تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های سنتی و مکمل

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

AWT IMAGE

 

اهم فعاليتهای مديريت نظارت بر مواد غذائی،آشاميدنی ،آرايشی و بهداشتی

 

فعاليت های اجرايی :

 1. نظارت بر اجرای قوانين ، مقررات و آئين نامه های مواد خوردنی ، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتی 

2. بازرسي ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز توليد ، نگهداری ، بسته بندی مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم و اعمال روش های نوين کنترل  

3. کنترل و نمونه برداری از محموله های مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم در گمرک

4. نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز توليد ونگهداری مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

5. معدوم نمودن و تغيير کاربری کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم و معرفي واحدهای متخلف به کميسيون ماده 11 و مراجع قضايی .

 6. اجراي طرح PMS (کنترل و نمونه برداري محصولات در سطح عرضه)  

7. شرکت در کميته هماهنگی و برنامه ريزی طرح PMS . 

8. شرکت در عمليات معدوم سازی اقلام غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی قاچاق با حضور نماينده سازمان اموال تمليکي 

9. بازرسي های مشترک با اداره تعزيرات و سازمان بازرگانی استان جهت بررسی عرضه محصولات غذائي ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

10. شناسايی واحدهای توليدی غيرمجاز واعمال ضوابط وقوانين در مورد آنها

11. نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعيين شده و رعايت مندرجات پروانه ساخت توسط توليد کنندگان مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

12. معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضايی و پيگيری به منظور اجرای احکام صادره و همچنين نظارت بر انهدام فرآورده های غذائي ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم غير قابل مصرف

13. پيگيري پرونده های ارسالی به مراجع قضايی تا حصول نتيجه .

14. شرکت درکميته های کنترل ونظارت وشرکت درتهيه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم 

5. مطالعه در مورد مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم مختلفی که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی وبين المللی منع شده است

16. همکاری در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم با ساير گروهها 

17. تهيه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستي 

18. تهيه گزارش و آمار فعاليتهای انجام شده&nbs


دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر