دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذایی
  • مدیریت دارویی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • مدیریت تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

شکایات واحد غذایی


کد رهگیرى این فرم: P26-F29-U0-N54486          
[ چاپ فرم ]

فرآوری شده در کارخانه

:: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: *
پست الکترونیک: *
شماره تلفن: *
:: مشخصات محصول

نام تجاری:
نام تجاری محصول:
شماره پروانه ساخت:
تاریخ تولید:

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

تاریخ انقضاء:

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

سری ساخت:
نام کارخانه تولیدکننده:
موضوع شکایت: