دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذایی
  • مدیریت دارویی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • مدیریت تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

شکایات فرآورده های سنتی


کد رهگیرى این فرم: P56-F54-U0-N26955          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: *
شماره ملی: *
تلفن تماس: *
:: شرح شکایت

مورد شکایت
 فرآورده های طبیعی
 فرآورده های سنتی
 مکمل
 سایر
موضوع شکایت
 گرانفروشی
 تاریخ گذشته
 غیرمجاز
 سایر
شرح شکایت:
نشانی محل مورد شکایت همراه با ذکر منطقه شهرداری و نوع فعالیت: