شکایات فرآورده های سنتی
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی: *
2 شماره ملی: *
3 تلفن تماس: *
- شرح شکایت
4 مورد شکایت
 فرآورده های طبیعی
 فرآورده های سنتی
 مکمل
 سایر
5 موضوع شکایت
 گرانفروشی
 تاریخ گذشته
 غیرمجاز
 سایر
6 شرح شکایت:
7 نشانی محل مورد شکایت همراه با ذکر منطقه شهرداری و نوع فعالیت: