شکایات تجهیزات پزشکی
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی:
2 شماره تلفن همراه:
3 آدرس:
- شکایت
4 نوع شکایت:
 گرانفروشی
 اصالت کالا
 خدمات پس از فروش
5 نوع کالا:
6 مارک یا مدل:
7 شماره سریال:
8 Lot Number:
9 شرکت فروشنده (شامل نام، آدرس و شماره تلفن):
10 شرح شکایت:
11 تصویر کالا:
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.